Έγκριση έλαβε ο απολογισμός, ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου Αγράφων για το οικονομικό έτος 2020, του οποίου η οικονομική διαχείριση ασκούνταν από την παρούσα Δημοτική Αρχή.

Η έγκριση στον απολογισμό ισολογισμό του Δήμου Αγράφων δόθηκε μόνο ως προς την αποτύπωσή του και δεν ασκήθηκε έλεγχος ως προς τη νομιμότητα και σκοπιμότητα των πράξεων που αυτός απεικονίζει. Επειδή ο Δήμος Αγράφων εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, ορίστηκε η Ανώνυμη Εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών», για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ετών. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και των αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Αγράφων για το οικονομικό έτος 2020, η εταιρεία προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στα 576.514,79 ευρώ, το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στα 10.255.061,56 ευρώ, ενώ το αποθεματικό ανέρχεται στα 110.596,51 ευρώ.