Καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων έτους 2022 και ο ΟΠΔ Δήμου Αγράφων, τα οποία τέθηκαν προς οριστική ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και με έγγραφό του το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., ενημέρωσε ότι μετά από αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ οικονομικού έτους 2022, αυτό έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν, οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης και είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο.

Ακόμη, σύμφωνα με το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να ψηφίσει εκ νέου τον Προϋπολογισμό για το έτος 2022, καθώς γίνεται αναπομπή του αρχικά ψηφισμένου από το ΔΣ Προϋπολογισμού. Το νεουποβληθέν σχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγράφων και κατόπιν της ενσωμάτωσης των επισημάνσεων που έγιναν με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, αφενός δεν παρατηρείται κάποια ουσιαστική αλλαγή στο τμήμα των εσόδων συγκριτικά με το αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το έτος 2022 που ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή και εν συνεχεία υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας και βρέθηκε ότι τηρεί τις οδηγίες που δόθηκαν.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα συνολικό ποσό των εσόδων ανέρχεται στα 21.960.444,99 ευρώ, Τα τακτικά έσοδα του Δήμου ανέρχονται στα 2.944.595,19 ευρώ. Στα ποσά αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ποσού 2.338.085,19 ευρώ και έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ποσού 398.500,00 ευρώ. Τα έκτακτα έσοδα ανέρχονται στα 10.943.306,17 ευρώ, στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις για επενδύσεις ποσού 9.767.876,54 ευρώ και εισπράξεις υπέρ του δημοσίου ποσού 1.274.730,00 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο των εσόδων ανέρχεται στα 5.698.430,17 ευρώ. Αναφορικά με τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο ποσό των 21.960.444,99 ευρώ. Στα έξοδα του Δήμου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επενδύσεις ποσού 14.383.514,69 ευρώ, οι δαπάνες αιρετών ποσού 293.800,00 ευρώ, τα έργα και οι επενδύσεις ποσού 201.850,00και οι παροχές τρίτων ποσού 33.000,00 ευρώ. Το αποθεματικό ποσό ανέρχεται στα 61.368,05 ευρώ.

Κατάρτιση ΟΠΔ

Προς ψήφιση τέθηκε και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για το οικονομικό έτος 2022 του Δήμου Αγράφων. Ο ανωτέρω αποτελεί συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου Προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του.