Έγκριση έλαβε από την Οικονομική Επιτροπή  Καρπενησίου το έργο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης Γοριανάδων» του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 15.000,00€, χαρακτηρίζοντάς το ως καλώς έχων και προχωρώντας στην προσωρινή παραλαβή του. Να θυμίσουμε ότι ανάδοχος του έργου είχε οριστεί ο Νικόλαος Σταμούλης του Βασιλείου με ποσοστό έκπτωσης 2%. Το συμφωνητικό του έργου μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου  υπογράφηκε  στις 1 Νοεμβρίου 2019 για ποσό 14.700,00€. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 14.285,33€ με ΦΠΑ. Η επιτροπή παραλαβής έκανε τον έλεγχο και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ανταποκρίνονται ικανοποιητικά  στις σχετικές προδιαγραφές και πληρούν τους  κανόνες έντεχνης κατασκευής.