Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου», αναδόχου  ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ, συνολικής  δαπάνης    46.110,01€ με ΦΠΑ και που κλείνει ισόποσος της αρχικής σύμβασης. Ο 1ος ΑΠΕ  συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις. Για τις δαπάνες χρησιμοποιήθηκε το κονδύλιο των απροβλέπτων. Το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου υπεγράφη στις 14 Δεκεμβρίου 2020 για ποσό 46.110,00€ με ΦΠΑ.