Ολοκληρώνεται σταδιακά το έργο με θέμα «Βελτίωση – Αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Καρπενησίου» συνολικής δαπάνης 34.156,57 € μαζί με ΦΠΑ αναδόχου της «Κατασκευές τεχνικών έργων Λουκάς Ε. Κίτισος Ανώνυμη Εταιρεία». Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας – Τακτοποιητικός του έργου όπου συμπεριλαμβάνονται οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, που δεν ήταν δυνατό να υπολογιστούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης, έτσι ώστε να είναι έντεχνη η κατασκευή, λειτουργική και για την όλη αισθητική του έργου. Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν αλλάζουν τα βασικά σχέδια και η μορφή του έργου, αλλά βελτιώνεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. Το οικονομικό αντικείμενο του ΑΠΕ είναι επί έλαττον σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά 7.032,21€  που αναλύεται: 27.545,62€ για εργασίες με Γενικά Εξοδα και όφελος εργολάβου, και 6.610,95€ για ΦΠΑ.