Προς ολοκλήρωση οδεύει το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε.
Απεραντίων» συνολικού προϋπολογισμού 89.000 ευρώ μετά την έγκριση του 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του
αναδόχου Μπρέλλα Κω/νου και ΣΙΑ Ο.Ε. υπεγράφη στις 23 Σεπτεμβρίου 2021
για ποσό 24.304,00€ με ΦΠΑ και με προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τις 250
ημέρες. Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις. Για τις δαπάνες χρησιμοποιήθηκε το
κονδύλιο των απροβλέπτων. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
ανέρχεται στο ποσό των 45.321,63€ με ΦΠΑ δηλαδή ισόποσος της αρχικής
σύμβαση.