Την έγκριση της έδωσε η Επιτροπή Παρακολούθησης για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην Κοινότητα Καλεσμένου», αναδόχου Βασιλείου Γκορόγια Ε.Δ.Ε. ο οποίος έχει συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικών έργων του Δήμου Καρπενησίου και έχει θεωρηθεί αρμόδια, συνολικής δαπάνης 10.883,90 € με  Φ.Π.Α., δηλαδή είναι επί έλαττον σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά ποσού 6,10 €  ή ποσοστού 0,06%. Ο ανάδοχος έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου. Για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίνεται απαραίτητη η έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης. Να θυμίσουμε ότι το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 9 Νοεμβρίου 2022 για συνολικό ποσό 10.890,00 € (με ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών  το χρονικό διάστημα των επτά (7) μηνών.Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ του Δήμου.

Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών για τον ανάδοχο του δημοτικού σταδίου Καρπενησίου

Παράλληλα η Επιτροπή του διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση- Αξιοποίηση Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου και Κατασκευή γηπέδου 3Χ3 στον Προυσσό» αποφάσισε να χορηγήσει παράταση προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης έως και την 30η Ιανουαρίου 2023 στον προσωρινό ανάδοχο «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Ο ανάδοχος για λόγους που δεν είναι γνωστοί αιτήθηκε την παράταση για την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι έχει προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση κάποιων συγκεκριμένων δικαιολογητικών, καθώς και ότι η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της 5/2022 Διακήρυξης του έργου.