Στις προσλήψεις των Ειδικών του Συμβούλων προχωρά ο Δήμος Αγράφων σύμφωνα με την από 7-10-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη. Οι τρεις σύμβουλοι που προσλαμβάνονται είναι ο Τζερεμές Κωνσταντίνος του Χρήστου, Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Τ.Ε. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας, σε κενή οργανική θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αγράφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Η Τάτση Βασιλική του Χρήστου, Πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τοποθετείται σε κενή οργανική θέση Ειδικής Συμβούλου του Δημάρχου Αγράφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ο Μάκκας Χρήστος του Ευαγγέλου, Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, τοποθετείται σε κενή οργανική θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αγράφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Ειδικότερα, ο Ειδικός Σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, ασκεί καθήκοντα επιτελικά, δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, συνεργάζεται με το προσωπικό του Δήμου, ζητά από τις υπηρεσίες του Δήμου όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της, παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Ο.Τ.Α. που αφορούν Τεχνικά Έργα και Υποδομές του Δήμου Αγράφων. Η απόφαση αυτή υποβλήθηκε προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από την προσλαμβανόμενη ειδικής σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και από την οποία και συνεπάγεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωσή της για παροχή υπηρεσιών. Η δαπάνη η οποία βαρύνει συνολικά των προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Αγράφων κάθε έτους.