Έγκριση έλαβε η σύναψη σύμβασης του Δήμου Αγράφων με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Ευρυτανίας για την επιδότηση εισιτηρίου – δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας. Με τη σύμβαση αυτή καθορίζεται η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, οι γραμμές (διαδρομές), οι συχνότητες, το κόμιστρο και η αντισταθμιστική εισφορά, που θα καταβάλλει ο Ο.Τ.Α.

Επίσης ορίζονται οι όροι παραχώρησης χρήσης ή εκμίσθωσης των λεωφορείων ιδιοκτησίας του Ο.Τ.Α, στους συγκοινωνιακούς φορείς. Για την εκτέλεση του έργου αυτού, επιτρέπει ύστερα απόαπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιβολή κομίστρου, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτει αποκλειστικά λειτουργικές ανάγκες. Στο πλαίσιο λοιπόν, της νομοθεσίας και της κοινωνικής πολιτικής που οφείλει να ασκεί ο δήμος,κρίνεται απαραίτητο να συναφθεί σύμβαση του Δήμου Αγράφων με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για επιδότησητων παρακάτω δρομολόγιων.

Το σύνολο της δαπάνης για όλες τις ως άνω αναφερόμενες διαδρομέςανέρχεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (36.977,22€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Τα δρομολόγια που ορίστηκαν είναι τα εξής: 1. Κάθε Δευτέρα και για χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) εβδομάδων το εξής δρομολόγιο: Ραπτόπουλο- Κέδρα και Αντίστροφα.

2. Κάθε Τετάρτη για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εβδομάδων το εξής δρομολόγιο: Καρπενήσι -Βίνιανη – Δάφνη – Μαυρομάτα και Αντίστροφα.

3. Κάθε Τετάρτη για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εβδομάδων το εξής δρομολόγιο: Καρπενήσι –Ραπτόπουλο.

4. Κάθε Πέμπτη για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εβδομάδων το εξής δρομολόγιο: Ραπτόπουλο –Καρπενήσι και Καρπενήσι – Ραπτόπουλο.

5. Κάθε Παρασκευή για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εβδομάδων το εξής δρομολόγιο:Διασταύρωση Αμπάρες – Τσούκα Τριπόταμος – Διασταύρωση Αμπάρες.