Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων στην απόφαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αγράφων (Β’ Φάση) συνολικού προϋπολογισμού 268.000 ευρώ με ΦΠΑ. Μετά την ολοκλήρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και τη λήξη υποβολής των προσφορών, η Επιτροπή προέβη στον ορισμό αναδόχου. Συγκεκριμένα, την εκτέλεση του έργου ανέλαβε η εργοληπτική επιχείρηση  ‘’ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.’’ με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα έξι και είκοσι πέντε εκατοστά (56,25%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, διότι η υποβληθείσα προσφορά κρίθηκε ικανοποιητική και συμφέρουσα.