Ορίστηκε Επιτροπή για το έργο ‘κατασκευή δικτύων ύδρευσης’ στα Τοπόλιανα Αγράφων

0
2029

Στον ορισμό Επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης από Δεξαμενή έως θέση Γούσπες Παραβόλες ΤΚ Τοπολιάνων Δήμου Αγράφων», της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων του Δήμου Αγράφων χρήσης 2016, αναδόχου Ζαχαράκη Απόστολου, προχώρησε ο Δήμος Αγράφων, ύστερα από την 31-3-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου σύμφωνα και με το από 22-03-2019 πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την κλήρωση ως προς τον Δημοτικό Σύμβουλο, αποτελείται από τους 1. Λάππα Αντώνιο, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή, την Τσαβλή Βασιλική, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό. 2. Γιορδαμή Σεβαστή, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος με αναπληρωτή, την Δεληπούλιου Μαρία, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό. 3. Τσιάμη Θεόδωρο του Κωνσταντίνου, ως τακτικό μέλος και Ράπτη Θεοδώρα του Βασιλείου, ως αναπληρωματικό μέλος. Γενικότερα, οι επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής, αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο και α) για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. Ως Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλλήλων αυτής. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των φορέων στον οποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, ενώ για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.