Στον ορισμό αναδόχου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου εγκρίνοντας το 1οπρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακών Υδρομετρητών και Συστήματος Αυτόματης Ανάγνωσης Ενδείξεων του Δήμου Καρπενησίου” ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.928.800,00. Ως ανάδοχος ορίζεται η επιχείρηση «Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Θ –Φ Α.Τ.Ε.Ε.», καθώς η τεχνική της προσφορά κρίνεται πλήρης. Επιλέχτηκε η εν λόγω εταιρεία καθώς η επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης είναι συναφής με το αντικείμενο της σύμβασης και ο Μέσος όρος κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης προμήθειας. Στο ποσό της προσφοράς περιλαμβάνεται η προμήθεια Κλάση ακρίβειας ψηφιακών υδρομετρητών, περιγραφή για λοιπά χαρακτηριστικά ψηφιακών υδρομετρητών, υδραυλικός εξοπλισμός ψηφιακών υδρομετρητών, φορητή διάταξη λήψης δεδομένων κατανάλωσης, φορητή διάταξη παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου, ακουστικό γαιόφωνο, ψηφιακός συσχετιστής, καταγραφικά θορύβου, φορητή διάταξη ελέγχου καταλληλότητας νερού, λογισμικά ΚΣΕ, εκπαίδευση –τεκμηρίωση και δοκιμαστική λειτουργία, εγγύηση και συντήρηση.