Συνολικός Προϋπολογισμός 756.400 ευρώ

Στον ορισμό προσωρινού αναδόχου προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου, ύστερα από τη διεξαγωγή του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης  του  Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 756.400,00€ και την αποσφράγιση των φακέλων προσφορών. Η επιτροπή που αποτελούνταν από τους Αναστασιάδη Κλήμη, τακτικό μέλος, Μπούα Δημήτριο, τακτικό μέλος και Κρεμμυδά Νικόλαο, τακτικό μέλος αποφάσισε ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΑΤΤ Ανώνυμος Τεχνική Κατασκευαστική Εμπορική και Πληροφορικής Εταιρεία με οικονομική προσφορά 726.144,00€ με Φ.Π.Α. Κύριο κριτήριο κατακύρωσης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής και με μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης.