Έγκριση έλαβε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων σχετικά με το πρακτικό του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε Ασπροποτάμου». Συγκεκριμένα εγκρίθηκε ο αποκλεισμός του προσωρινού αναδόχου και ειδικότερα της επιχείρησης «Μαντζιούτας Ιωάννης» λόγω ελλείψεων και κατακυρώθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την ανάθεση της σύμβασης ο πέμπτος κατά σειρά μειοδότης του διαγωνισμού, καθώς οι υπόλοιποι δεν έχουν προβεί στην παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής. Ως ανάδοχος αποφασίστηκε η εταιρεία Φλωράκης Ε &Βαξεβάνος Θ. Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 38% γιατί η προσφορά τους κρίθηκε ικανοποιητική και συμφέρουσα.