Στον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων για το έτος 2021. Το συγκεκριμένο τέλος επιβάλλεται υπέρ των δήμων και των κοινοτήτων  το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Ο συντελεστής του τέλους ΤΑΠ καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου από 0,25% μέχρι 0,35% και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του δήμου. Η Επιτροπή όρισε τον ενιαίο συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας  ΤΑΠ για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αγράφων στο 0,25%.