Στην οριοθέτηση των «Απάτητων Βουνών» των Αγράφων προέβη ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιος Αμυράς, με τη έκδοση σχετικού ΦΕΚ. Σκοπός της οριοθέτησης είναι η αποτελεσματική προστασία των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων τους της περιοχής άνευ δρόμων του Δήμου Αγράφων μέσω της θεσμοθέτησης ειδικών όρων και περιορισμών.

Ειδικότερα, με την παρούσα επιδιώκεται: (α) η ανάσχεση της αλλαγής χρήσης γης, η οποία αποτελεί την κυριότερη αιτία απώλεια της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, (β) η αναχαίτιση της αύξησης των τεχνητών επιφανειών και του κατακερματισμού των φυσικών οικοσυστημάτων από τους δρόμους και τις τεχνητές επιφάνειες, και των συναφών αρνητικών επιπτώσεων αυτών στη βιοποικιλότητα, γ) η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή, δ) η διαφύλαξη των φυσικών, πολιτιστικών, ιστορικών, αισθητικών και λοιπών αξιών του τοπίου, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο, ε) η διατήρηση των ήπιων παραδοσιακών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που δε διαταράσσουν τα φυσικά οικοσυστήματα και τη φυσική εξέλιξή τους, στ) η ανάπτυξη του φυσιολατρικού, περιπατητικού, ορειβατικού και οικολογικού τουρισμού σε περιοχές υψηλής φυσικής και αισθητικής αξίας συμβατού με τους ως άνω επί μέρους στόχους και ζ) η θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η οριοθέτηση και οι περιορισμοί

Ο χάρτης θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών. Τα όρια της περιοχής της καθορίζονται από τις ακριβείς συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς. Η έκταση της περιοχής της είναι 94,42 τετραγωνικά χιλιόμετρα και εκτείνεται σε ένα υψομετρικό εύρος 1.747 μέτρων (371 – 2118 μέτρα). Σε τμήμα της περιοχής του παρόντος εμπίπτει, η προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 με κωδική ονομασία «Όρη Άγραφα», η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα και με κωδική ονομασία «Άγραφα», η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ).

Βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το αδιατάρακτο φυσικό περιβάλλον, στο οποίο δεν υφίστανται παρά ελάχιστοι δρόμοι για την κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων και τεχνητές επιφάνειες.

Οι περιορισμοί για το σύνολο της περιοχής είναι οι εξής: 1. Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και κάθε είδους τεχνική επέμβαση, μεταβολή ή αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. 2. Από την παρούσα δε θίγονται νομίμως υφιστάμενα έργα και η συντήρησή τους. 3. Ειδικότερα επιτρέπεται η σήμανση, επισκευή, συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων ορειβατικών καιπεζοπορικών μονοπατιών, χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων πρόσβασης και με την προϋπόθεση ότι οιεπεμβάσεις θα υλοποιούνται με φυσικά υλικά. 4. Εξαιρούνται από τους όρους και τους περιορισμούς της παρούσας έργα για σκοπούς Εθνικής Άμυνας, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 5. Εξαιρούνται των ανωτέρω απαγορεύσεων: (α) έργα και επεμβάσεις που υλοποιούνται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιάς κ.λπ.), εφόσον μετά λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. (β) έργα και επεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για λόγους προστασίας ή/και αποκατάστασης του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος.