Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου για το 2ο πρακτικό
του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση
εγκαταστάσεων δημοτικού σταθμού οχημάτων Δήμου Καρπενησίου»
προϋπολογισμού100.000,00€,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και
συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτού.
Ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο, για το ανωτέρω έργο και κατακυρώνει το
διαγωνισμό στον οικονομικό φορέα ΣΙΔΕΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ, με ποσοστό μέσης
έκπτωσης (Εμ) 27,90% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης