Σε ορκωτό λογιστή αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης 2022 του Δήμου Αγράφων, ώστε να συμβάλλει στην εύρυθμη κατάσταση των οικονομικών του Δήμου.

Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει η εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε «Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή» συνολικού ποσού 8.184,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των προς ανάθεση υπηρεσιών.