Ο Δήμαρχος Αγράφων, με απόφασή του προχώρησε στην ανανέωση της σύμβασης Τηλεϊατρικής παρακολούθησης με την ανάδοχο εταιρεία.

Ο Δήμος Αγράφων αναθέτει στην «Cardioexpress υπηρεσίες τηλεϊατρικής Ανώνυμη εταιρία», με έδρα τον Πειραιά, την υπηρεσία «Ανανέωση σύμβασης Τηλεϊατρικής παρακολούθησης», με συνολική τιμή τα 2.800,00 ευρώ με ΦΠΑ. Η πιστοποίηση της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, ενώ η εξόφληςη θα γίνει με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο (τιμολόγιο κλπ).

Η απόφαση πάρθηκε έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις των αντίστοιχων νόμων, την ανάγκη ανανέωσης της σύμβασης Τηλεϊατρικής παρακολούθησης, τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση, την τεχνική έκθεση του Δήμου Αγράφων την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 2.800,00 €, την απόφαση ψήφισης πίστωσης της οικονομικής επιτροπής και την προσφορά του αναδόχου «Cardioexpress υπηρεσίες τηλεϊατρικής Ανώνυμη εταιρία».