Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αγράφων στα πλαίσια της ορθής πληροφόρησης των πολιτών καλεί τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς να εφαρμόσουν όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νέου νόμου 4830/2021 μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς:

• Υποχρεούται να προβεί στην σήμανση και καταγραφή του ζώου του. Η παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής τιμωρείται με πρόστιμο 300€ (άρθρο 35) και για τους ιδιοκτήτες σκύλων κυνηγιού που δεν έχουν σημανθεί και καταγραφεί αφαίρεση άδειας κυνηγού για δύο (2) έτη.

• Υποχρεούται να στειρώσει το ζώο του, εντός 6 μηνών από την απόκτηση του, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός έτους και η παράλειψη της υποχρέωσης στείρωσης, τιμωρείται με πρόστιμο 1.000€ (άρθρο 35).

• Υποχρεούται να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου.

• Υποχρεούται να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του.

• Οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από τον χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

• Υποχρεούται να μεριμνά να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό.

• Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα.