Εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου Αγράφων στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), όπως αυτή άλλωστε συνίσταται στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Δήμου, με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, σύμφωνα με την από 29-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων. Αναλυτικότερα, η εθνική νομοθεσία εναρμονίζεται με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), έτσι ώστε να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων μέσω της συμμετοχής τους στην κατάρτιση των σχετικών προγραμμάτων, συνεργαζόμενοι με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και άλλους αρμόδιους φορείς. Πιο συγκεκριμένα η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στον καθορισμό κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών του ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αναφέρει ότι η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης πραγματοποιείται σε σημεία συλλογής που φέρουν κατάλληλη επισήμανση και ειδικότερα: α) Σε δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ. Για την πραγματοποίηση της χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες ειδικότερες απαιτήσεις: Οι ΟΤΑ από κοινού με τα ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, υποχρεούνται: α) κατά τον καθορισμό των σημείων συλλογής να λαμβάνουν υπόψη κυρίως την πληθυσμιακή πυκνότητα και να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των σημείων συλλογής, ώστε οι τελικοί χρήστες και οι διανομείς να μπορούν να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά δωρεάν και β) να οργανώνουν τη συλλογή και μεταφορά των ογκωδών και βαρέων ΑΗΗΕ από το χώρο του τελικού χρήστη.