Τον καθαρισμό του πεζοπορικού μονοπατιού Επινιανά – Ασπρόρεμα αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, ώστε δημότες και επισκέπτες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και καθόλη τη διάρκεια του χρόνου να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν και να απολαύσουν την αγραφιώτικη φύση.

Την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέλαβε η ΚΟΙΝ.ΣΕΠ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ συνολικού ποσού 11.780,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά τηνυποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των προς ανάθεση υπηρεσιών.

φωτογραφία αρχείου