Συνολικού προϋπολογισμού 58.528 ευρώ
Την έγκαιρη αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών έτους 2019-2020επιχειρεί να
προλάβει ο Δήμος Καρπενησίου,καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και
για το λόγο αυτό προβαίνει στη μίσθωση τριών μηχανημάτων έργου σύμφωνα με την
από 27-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου.
Αναλυτικότερα, ύστερα από την έγκριση του από 23-12-2019 2ου πρακτικού της
επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και τη διενέργεια αυτού η επιτροπή
ανέδειξε τρεις οριστικούς αναδόχους για το έργο «Μίσθωση μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2019-2020», συνολικού προϋπολογισμού:
58.528,00 €. Από τους διαγωνιζόμενους κρίνονται δεκτοί οι: 1) Φεγγούλης Ιωάννης,
2) Κουτρούμπας Χρήστος και 3)Ντούσικος Ευάγγελος διότι τα δικαιολογητικά που
προσκόμισαν είναι πλήρη. Για την Δ.Ε. Κτημενίων – Φουρνάς ορίστηκε ο Ντούσικος
Ευάγγελοςγια εργασία καθαρισμού με χρήση φορτωτή από 180HP και άνω με το
χειριστή με συμβατικό ποσό 4.321,15 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ για τη Δ.Ε. Προυσού
ορίστηκε ο Φεγγούλης Ιωάννης για εργασία καθαρισμού με χρήση εκσκαφέα
φορτωτή από 70HP και άνω με το χειριστήμε συμβατικό ποσό 5.103,84 ευρώ με
ΦΠΑ και ο Κουτρούμπας Χρήστος για εργασία καθαρισμού με χρήση φορτωτή από
111HP έως και 140 HP με το χειριστή με συμβατικό ποσό 4.316,39 ευρώ με ΦΠΑ.