Ορίστηκε ο ανάδοχος της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός φορτηγού 8 χ 4 για τις  ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου» ενδεικτικούπροϋπολογισμού150.000,00€(με 24% ΦΠΑ), λαμβάνοντας την έγκριση της επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Κύριο κριτήριο κατακύρωσης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Η επιτροπή αποφάσισε υπέρ της  κατακύρωσης της σύμβασης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας στην MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε. ως οριστικής αναδόχου της προμήθειας με τιμή προσφοράς 120.900,00€ προ του αναλογούντος ΦΠΑ., επειδή τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.