Αντέδρασε ο Γκορόγιας

Αναπληρωματικό τακτικό μέλος ορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ ο Παντελής Χαλκιάς σύμφωνα με την από 16-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου. Αναλυτικότερα, οι αναπληρωτές των τακτικών μελών προέρχονται κατά αντιστοιχία από τον ίδιο Δήμο με τα Τακτικά Μέλη που αναπληρώνουν και ορίζονται από τον Δήμο Μέτοχο. Οι αναπληρωτές μπορούν να παρασταθούν με δικαίωμα λόγου και ψήφου στο ΔΣ, μόνο για την αναπλήρωση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπου του ίδιου Δήμου που αναπληρώνουν, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού μέλους. Ο αναπληρωτής του προέδρου του ΔΣ τον αναπληρώνει μόνο ως μέλος του ΔΣ και όχι ως πρόεδρος του ΔΣ. Την αρμοδιότητα αναπλήρωσης του προέδρου, υπό την ιδιότητα αυτή σε περίπτωση κωλύματος έχει ο αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που τακτικά μέλη παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο, τη θέση τους στο ΔΣ αναλαμβάνουν ως τακτικά μέλη οι αναπληρωτές του. Ο δήμος από τον οποίο προέρχεται το τακτικό μέλος που απώλεσε την ιδιότητά του, δύναται να προτείνει στην επόμενη Γενική Συνέλευση τον ορισμό νέου τακτικού μέλους προερχόμενου από αυτόν. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Δήμος Καρπενησίου όρισε ως αναπληρωτή του Τακτικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, τον Αντιδήμαρχο κ. Παντελεήμονα Χαλκιά. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκορόγιας Δημήτριος είπε ότι η παράταξή του διαφωνεί με τις ανώνυμες εταιρείες και απείχε από τη συζήτηση του θέματος.