Παράταση αποφασίστηκε να δοθεί σε δύο έργα του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την ολοκλήρωσή τους και τη διευθέτηση των υπολειπόμενων εργασιών. Συγκεκριμένα, παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 δόθηκε για την περαίωση του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 606.000 € με Φ.Π.Α, ύστερα από αίτηση αναδόχου. Στην αίτησή του αναφέρθηκε ότι λόγω covid-19 παρουσιάστηκε έλλειψη στην αγορά των υλικών με αποτέλεσμα η κατασκευή του σκελετού της σύμμικτης κατασκευής να καθυστερήσει περισσότερο από 4 μήνες για την προμήθεια και την τοποθέτηση τους.
Επίσης παράταση χορηγήθηκε μέχρι της 23 Νοεμβρίου2021 στο έργο «Μελέτη πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο» συνολικού ποσού 10.702,92€, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση, τριών(3)μηνών, του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της μελέτης, λόγω της πολυπλοκότητας των μελετών και των απαιτούμενων τακτοποιήσεων των τμημάτων που έχουν κατασκευασθεί καθ ́ υπέρβαση των οικ. Αδειών. Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το συμφωνητικό ήταν μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2020.