Με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε και η 42η τακτική συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Τρίτη 26 Οκτωβρίου
2021, μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν 27, ενώ τα θέματα που αφορούν στην
Ευρυτανία είναι τα εξής πέντε:
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από παροχή
υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. και δαπανών υλοποίησης έργων Οικονομικού
Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης
δικαστικής απόφασης από τον Τακτικό Π.Υ. Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδού Μεγάλο
Χωριό – Λακκώματα – Καλλιακούδα (Α’ Φάση) », Π.Ε. Ευρυτανίας προϋπολογισμού
550.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΡΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ .
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί
διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(βροχοπτώσεις από 10/10/2021)στην περιοχή της Π.Ε. Ευρυτανίας .