Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Πετράλωνα – Βράχα», ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.
Το έργο είναι της Π.Ε. Ευρυτανίας προϋπολογισμού 63.000,00 € με ΦΠΑ. Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Πετράλωνα – Βράχα», προϋπολογισμού 63.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας μέχρι 31-08-2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου “Μπούρα Παναγιώτη”.