Πολλές οι συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο

Στην απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση των 3.200 μετοχών ήτοι ποσοστού 2,42% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.» παραχωρεί ο Δήμος Καρπενησίου στην «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», έναντι του συνολικού τιμήματος του ενός ευρώ (1,00 €), έτσι ώστε η τελευταία να καταστεί μοναδική μέτοχος της άνω εταιρείας. Οι ρυθμίσεις για οφειλές των: αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα επιτρέπουν την απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση κινητών πραγμάτων προς το Δημόσιο, άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την κάλυψη των αναγκών τους με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Εν προκειμένω δηλαδή, η μεταβίβαση των μετοχών της «Χ.Κ.Κ. Α.Ε.»  που κατέχει ο Δήμος και η συνεπακόλουθη υπαγωγή της εταιρείας αυτής στις ρυθμίσεις είναι συμφέρουσα για το λόγο ότι συνεπάγεται την περαιτέρω εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της παραχώρησης της προαναφερθείσας δημόσιας δασικής έκτασης για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, σε αντίθεση με όσα ίσχυαν υπό τις προϊσχύουσες διατάξεις, οι οποίες δεν διελάμβαναν ειδική ρύθμιση για τη συνέχιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος επί ακινήτων, χωρίς ο Δήμος να χάνει κάτι, αφού η αξία της συμμετοχής του στην εταιρεία είναι αρνητική.

Το ιστορικό

Ο Δήμος Καρπενησίου είναι μέτοχος συμμετέχων με 3.200 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 131.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ έκαστης (ήτοι ποσοστό 2,42%) της εταιρείας με την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου Α.Ε.» («Χ.Κ.Κ. Α.Ε.»), της οποίας ήδη μόνη έτερη μέτοχος είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που απέκτησε της μετοχές της μέχρι πρότινος βασικής μετόχου εταιρείας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΑ.Ε.».Η εταιρεία «Χ.Κ.Κ.Α.Ε.», συστάθηκε με την συμβολαιογραφική πράξη με συμφωνημένη διάρκεια πενήντα (50) έτη, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ποσό 385.913,00 Ευρώ και είναι διαιρεμένο στις άνω μετοχές. Στην εταιρεία «Χ.Κ.Κ. Α.Ε.» έχει παραχωρηθεί με το συμβόλαιο σύστασής της από την εταιρεία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.», η χρήση και εκμετάλλευση των ακινήτων και των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου.

Η εταιρεία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.», όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς των τελευταίων ετών έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια, συνεχόμενες για πολλά έτη ζημίες και αρνητική καθαρή θέση. Κατά συνέπεια οι μετοχές της εταιρείας έχουν αρνητική αξία. Η εταιρεία έχει σοβαρό πρόβλημα και παντελή έλλειψη ρευστότητας για τη λειτουργία της και κυρίως αδυναμία να εξυπηρετήσει συσσωρευμένες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους εργαζομένους της, για τις οποίες μάλιστα ευθύνονται και διώκονται ποινικά και οι ιδιώτες που συμμετείχαν κατά καιρούς στα Δ.Σ. της. Η εταιρεία εκμισθώνει την λειτουργία και εκμετάλλευση του Χιονοδρομικού Κέντρου σε ιδιώτη μισθωτή, έναντι ετησίου μισθώματος 60.000,00 Ευρώ. Οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας προς διάφορους πιστωτές της, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών έναντι του Δημοσίου, του Ι.Κ.Α. και του προσωπικού της και ανέρχονται σε συνολικό ποσό 2.300.000,00 Ευρώ, εκ των οποίων ποσό 890.000,00 Ευρώ περίπου αντιστοιχεί σε πρόστιμα και προσαυξήσεις, που τρέχουν και προσαυξάνονται συνεχώς.

Οι θέσεις Λερογιάννη, Γκορόγια και Παπαδόπουλου για το θέμα

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λερογιάννης Δημήτριος μεταξύ άλλων έθεσε κάποια ερωτήματα  σχετικά με το ποια θα είναι η επόμενη μέρα του χιονοδρομικού, αν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη, αν έχουν εντοπιστεί τα λάθη που έχουν γίνει, και έχει δημιουργηθεί, σύμφωνα με τις  εισηγήσεις, ένα χρέος των 2 εκατ. ευρώ. Από ποιόν δημιουργήθηκαν τα χρέη. Ποιος ο λόγος να αναλάβει όλο το χρέος η Περιφέρεια.  Συνεχίζοντας πρότεινε ο Δήμος να διατηρήσει το ποσοστό του που έχει στο Χιονοδρομικό Κέντρο, γιατί είναι ο άμεσα εξαρτώμενος από αυτό τουριστικά και να αναλάβει το χρέος που του αναλογεί ως μέτοχος, διατηρώντας το ποσοστό του.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Γκορόγιας Δημήτριος μεταξύ άλλων είπε ότι ‘’το ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. είναι εταιρία που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και σαν τέτοια έχει δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα, έχει δημιουργήσει χρέη, έχει αφήσει απλήρωτους εργάτες και ανασφάλιστους. Αν το Χιονοδρομικό Κέντρο ήταν δημοτικός οργανισμός τα πράγματα θα ήταν αλλιώς, διότι θα ελεγχόταν από τα Δημοτικά Συμβούλια. Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. είχε ένα Διοικητικό Συμβούλιο αυτονομημένο. Μπορούσε να παίρνει αποφάσεις χωρίς τη  βούληση και τη σκέψη των δημοτικών συμβούλων. Συνεχίζοντας  είπε ότι απέχουν από τη διαδικασία. ‘’

Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαδόπουλος Λεωνίδας λαμβάνοντας το λόγο εξέφρασε την άποψή του και κατά πόσο το προς συζήτηση θέμα είναι εντός των χρονικών ορίων που ορίζει ότι «Αναπτυξιακές ΑΕ Περιφερειών με μοναδικό μέτοχο την οικεία Περιφέρεια που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν λυθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εκκαθαρίζονται κατ’ εξαίρεση των σχετικών διατάξεων με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που λαμβάνεται εντός οκτώ (8) μηνών από την ισχύ του παρόντος». Συνεχίζοντας ανέφερε ότι εισήχθη  πρόχειρα το συγκεκριμένο θέμα στις 21/1/2019 και 31/7/2019 με αποτέλεσμα να απορριφθούν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκ/νης Διοίκησης. Αναφέρθηκε στο ποσοστό 10% που δόθηκε στο Δήμο Καρπενησίου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της νομής των συγκεκριμένων εκτάσεων κατά τη σύσταση της εταιρείας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ», το έτος 1981 καθώς και την πολλαπλή συνεισφορά του Δήμου Καρπενησίου, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας της εταιρείας Χ.Κ.Κ. ΑΕ με μηχανήματα και εξοπλισμό. Για τους λόγους αυτούς θεωρούν αναγκαία τη συμμετοχή του Δήμου Καρπενησίου σε οποιοδήποτε καθεστώς ευεργετικών ρυθμίσεων για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας αλλά και το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, και θα είναι  αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια