Παραλήφθηκαν οι μελέτες για τη γεώτρηση Κρικέλλου και την αποκατάσταση δρόμου οικισμού «Ασπρούδια» Τ.Κ. Καρίτσας

0
984

Στην παραλαβή δύο μεγάλων μελετών προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου, οι οποίες είχαν ως τίτλο «Επείγουσα γεωτεχνική και στατιστική μελέτη αποκατάστασης βατότητας δρόμου προς οικισμό «Ασπρούδια» Τ.Κ. Καρίτσας» και «Σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης για την γεώτρηση Κρικέλλου». Αναλυτικότερα, η πρώτη μελέτη που αφορούσε την Τ.Κ. Καρίτσας ανατέθηκε στον Γεώργιο Δρόσο Πολιτικό Μηχανικό έναντι ποσού 19.000,00€. Το Συμφωνητικό για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης υπογράφηκε στις 13-05-2019, ενώη μελέτη εκπονήθηκε από τον μελετητή και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 10-06-2019 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για έλεγχο και έγκριση. Η εν λόγω μελέτη περιελάμβανε την εκτέλεση δύο γεωτρήσεων και την σύνταξη Γεωτεχνικής Μελέτης για την διερεύνηση της γεωλογικής σύστασης του εδάφους και τον προσδιορισμό του μηχανισμού αστοχίας του πρανούς.Την σύνταξη στατικής μελέτης (υπολογισμοί και αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια), για τηναντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων και την αποκατάσταση της βατότητας της οδούστο εν λόγω σημείο του οδικού δικτύου όπου προδιαγράφονται τα εξής τεχνικά έργα: κατασκευή νέου τεχνικού με κατάστρωμα επί του καταστρώματος του υφιστάμενου τεχνικού και την σύνταξη Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για τα απαιτούμενα τεχνικά. Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύμφωνημε τις κείμενες διατάξεις και Προδιαγραφές των σχετικών μελετών, όπως προβλέπεται στο Συμφωνητικό.
Όσον αφορά την μελέτη για τη γεώτρηση Κρικέλλου, αυτή ανατέθηκε από το Δήμο Καρπενησίου στον Ευάγγελο Μέρμηγκα Γεωλόγο έναντι ποσού 2.475,00€. Το Συμφωνητικό για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης υπογράφηκε στις 12-04-2019, ενώ η μελέτη εκπονήθηκε από τον μελετητή και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 06-06-2019στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για έλεγχο και έγκριση. Η μελέτη περιελάμβανε την καταγραφή των υφιστάμενων υδρομαστευτικών έργων καθώς και των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης, τον υπολογισμό των αναγκών σε νερό της Τ.Κ. Κρικέλλου, την παράθεση γεωγραφικών- δημογραφικών στοιχείων και την περιγραφή της γεωμορφολογίας της περιοχής ενδιαφέροντος.Ακόμη έγινε μελέτη των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής, της υδρογεωλογικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής, του υδρολογικού ισοζυγίου περιοχής, τεχνική περιγραφή κατασκευής γεώτρησης, κατασκευή τομής γεώτρησης, χημικές αναλύσεις σε δείγματα νερού γεώτρησης, αξιολόγηση των δυνητικών ρυπογόνων παραγόντων των υπογείων υδάτων της περιοχής ενδιαφέροντος, ενώ δόθηκαν και οδηγίες για την αντιμετώπιση τους και την ορθολογική λειτουργία της γεώτρησης και γενικά των υδρευτικών έργων. Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι και αυτή η μελέτη είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και Προδιαγραφές των σχετικών μελετών, όπως προβλέπεται στο Συμφωνητικό.