Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου, χθες Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, εκτός των άλλων θεμάτων, αποφασίστηκε και η γνωμοδότηση για την Ανάληψη κόστους λειτουργίας παραρτήματος Νηπιαγωγείου για το σχολ. έτος 2020-2021 και συγκεκριμένα του Νηπιαγωγείου Στενώματος.

Ο πρόεδρος, κ. Νίκος Σουλιώτης, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την από 23/06/2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού τμήμα Εκπαίδευσης Αθλητισμού και Εθελοντισμού η οποία αναφέρει ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι περιφερειακοί Διευθυντές εκπαίδευσης και τα Στελέχη Εκπαίδευσης οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ),ώστε με την έναρξη της Σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων κα να υπάρχει γνωμοδότηση σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας  του παραρτήματος σε ότι άφορα (λειτουργικές δαπάνες καθώς και δαπάνες συντήρησης).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και     το από 16/6/2020 έγγραφο            της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρπενησίου, το γεγονός ότι το Νηπιαγωγείο Στενώματος λειτουργεί ως παράρτημα του 1ο Νηπιαγωγείου Καρπενησίου και  κυρίως τις  ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα γνωμοδοτεί για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας του παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Στενώματος από τον Δήμο Καρπενησίου, σε ό,τι  αφορά λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντήρησης για το σχολικό έτος 2020-2021 και συγκεκριμένα από τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου με τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών» και «Επισκευές -συντηρήσεις σχολικών κτηρίων».