Καμία μεταβολή δεν πραγματοποιήθηκε με το νέο έτος στους Αντιδημάρχους του Δήμου Καρπενησίου, ενώ παράλληλα θα ασκούν και τα ίδια καθήκοντά τους τα οποία ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023. Αναλυτικότερα:

  • Ο κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείρισης Μηχανολογικού εξοπλισμού, Διαχείρισης Αποθήκης, Χωροταξίας και Εξυπηρέτησης του Δημότη. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Κονιαβίτη- Ζαρμακούπη Ευδοξία του Ανδρέα.
  • Ο κ. Κεραμάρης Δημήτριος του Ευριπίδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών έχει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με: Α) Οικονομικών, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως σε θέματα: i) Προϋπολογισμού, ii) Λογιστηρίου, iii) Προμηθειών και Δημοπρασιών. Β) Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως σε θέματα: i) Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας, ii) Δημοτικών Εσόδων, Φόρων και Τελών, iii) Ταμείου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κων/νου.
  • Ο κ. Χαλκιάς Παντελεήμονας του Δημητρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Συντήρησης Δικτύων. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ.
  • Η κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης και Εθελοντισμού. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σβερώνης Ιωάννης του Γεωργίου.
  • Ο κ. Σβερώνης Ιωάννης του Γεωργίου, καθ ́ ύλην Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Ποιότητας Ζωής. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ.
  • Η κα Κονιαβίτη- Ζαρμακούπη Ευδοξία του Ανδρέα, καθ’ ύλην Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης έχει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με: Α) την Τοπική Οικονομία, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και ιδίως σε θέματα i) Υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης, ii) Ανάπτυξης και Προώθησης Τουρισμού, iii) Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, iv) Φυτικής- Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας, v) Διαχείρισης Δημοτικών Σφαγείων. Β) Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και ιδίως σε θέματα: i) Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ii) Αστυνόμευσης. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Τοπικής Ανάπτυξης, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Κεραμάρης Δημήτριος του Ευριπίδη.
  • Η κα Νικολέτα Κοκόση- Χαβέλου του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Ισότητας, στήριξης Οικογενειακής Ζωής και Τρίτης Ηλικίας. Τις αρμοδιότητες της όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Σοφία Ζαλοκώστα του Κωνσταντίνου. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ. Σβερώνης Ιωάννης του Γεωργίου, κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ, κ. Παντελεήμων Χαλκιάς του Δημητρίου, κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου, ενώ δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία οκ. Κεραμάρης Δημήτριος του Ευριπίδη, η κα Κονιαβίτη- Ζαρμακούπη Ευδοξία του Ανδρέα και η κα Κοκόση- Χαβέλου Νικολέτα.

Πρόεδροι και μέλη Επιτροπών

Ο Δήμαρχος, Νικόλαος Σουλιώτης θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ και Κεραμάρη Δημήτριο του Ευριπίδη. Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Σβερώνης του Γεωργίου θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τις Αντιδημάρχους κ.κ. Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου και Κονιαβίτη- Ζαρμακούπη Ευδοξία του Ανδρέα. Ορίζει επίσης τον Αντιδήμαρχο Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ, ως Αναπληρωτή Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, σε περίπτωση δε που και ο Αναπληρωτής αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παντελεήμονα Χαλκιά του Δημητρίου.