Παράταση θα λάβει το Γραφείο του Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αγράφων για
ένα χρόνο σύμφωνα με την από 30-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αγράφων. Αναλυτικότερα, το συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της
Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγράφων με τον Ο.Α.Ε.Δ. για ένα (1) έτος
μέχρι τις 31-03-2021 αποδεχόμενοι τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως
προβλέπονται, αναλογιζόμενοι την σπουδαιότητα λειτουργίας του στο Δήμο, όσον
αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, η λειτουργία
Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αγράφων εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό
δημοτών – ανέργων που σε διαφορετική περίπτωση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν
θα έπρεπε να μετακινηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στο Καρπενήσι. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή τους, καθώς και τη δυσκολία
μετακίνησης, κυρίως τους χειμερινούς μήνες λόγω των καιρικών συνθηκών. Το
συμβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή ύστερα από αίτημα του Ο.Α.Ε.Δ. να προβούν σε
εκ νέου απόφαση για τη συνέχιση ή μη της Προγραμματικής Σύμβασης με το εν λόγω
γραφείο στο Δήμο Αγράφων.