Παράταση θα λάβει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μετατροπή αδειών Ταξί σύμφωνα με την απόφαση της Π.Ε. Ευρυτανίας. Ειδικότερα, ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, θα μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την  Τρίτη  30 Ιουνίου 2020 ώρα  14:30. Οι ενδιαφερόμενοι για την μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε άλλου τύπου, όπως Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην  αρμόδια  Διεύθυνση  Μεταφορών  &  Επικοινωνιών  της  Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στο Καρπενήσι μέχρι την  Τρίτη  30 Ιουνίου 2020 ώρα14:30. Επίσης οι ίδιοι θα πρέπει να προσδιορίζουν την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα- διοικητική μονάδα. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης και η κατά τα παραπάνω ανάρτησή της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31 Ιουλίου 2020. Να θυμίσουμε ότι οι άδειες που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ. Έως σήμερα τριάντα τέσσερις (34) είναι οι άδειες που έχουν δοθεί σε ταξί και συγκεκριμένα είκοσι πέντε (25) στο Καρπενήσι, μία στο Μεγάλο Χωριό, μία στον Προυσό, μία στο Φουρνά, μία στη Γρανίτσα, μία στα Κέδρα, μία στη Δυτ. Φραγκίστα, μία στη Βίνιανη, μία στο Νέο Αργύρι και μία στο Ραπτόπουλο.