Παράταση θα λάβει έως τις 22/1/2020 η περαίωση του έργου: Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων του Δήμου Καρπενησίου για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθεί οικονομικά η εργολαβία. Αναλυτικότερα, η μελέτη του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την υπηρεσία του Δήμου  και θεωρήθηκε αρμοδίως στις 24/9/2018.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € (με το ΦΠΑ), ενώ χρηματοδοτείται ως ακολούθως: 53.400,00€ από ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών και 21.000,00€ από ιδίους πόρους Δήμου. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στο Γεώργιο Χειμάρα του Αθανάσιου με ποσοστό έκπτωσης 49,28%.Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 23- 04-2019 για συνολικό ποσό 37.739,26€(με ΦΠΑ 24%)και με προθεσμία περαίωσης των επτά (7) μηνών μέχρι την 22–11 – 2019. Με αίτησή του ο  ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 2 μηνών έως την 22/1/2020 «λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τους χειμερινούς μήνες» κατά την περίοδο από Δεκέμβριο 2018 – Απρίλιο 2019  επικράτησαν στην περιοχή δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις) και δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες. Για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου απομένουν 2 μήνες και η επίβλεψη εισηγείται υπέρ της χορήγησης της υπόψη παράτασης προθεσμίας.