Δύο μηχανήματα αποφάσισε να παραχωρήσει ο Δήμος Καρπενησίου στην Π.Ε. Ευρυτανίας για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, ο Δήμος θα παραχωρήσει ένα φορτηγό – εκχιονιστικό και έναν εκσκαφέα – φορτωτή για την κάλυψη αναγκών με τις προϋποθέσεις ότι η Π.Ε. Ευρυτανίας θα διαθέτει χειριστές για τα μηχανήματα και θα αποτελεί ευθύνη της η ορθή χρήση αυτών, καθώς και ότι πριν τη χρήση των μηχανημάτων και κατά την παράδοσή τους από τον Δήμο Καρπενησίου, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας θα προβούν στον από κοινού έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους. Οι δαπάνες για τη λειτουργία και τυχόν βλάβες που θα προκύψουν θα βαρύνουν αποκλειστικά την Π.Ε. Ευρυτανίας, ενώ η παραχώρηση θα λήξει την 30η Απριλίου 2021. Με την έκδοση σχετικής απόφασης δύναται να επανέλθουν στο Δήμο Καρπενησίου πριν την καθορισμένη ημερομηνία, καθώς επίσης κατά την παράδοση και παραλαβή των ανωτέρω μηχανημάτων θα συνταχθεί Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από την Δ/νση της Π.Ε. Ευρυτανίας και του Δήμου Καρπενησίου, θα γίνει καταγραφή όλων των παρελκόμενων και μετά το πέρας της παραχώρησης θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των οχημάτων για την σωστή τους λειτουργία.