Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή για τη χορήγηση παράτασης του έργου «Αξιοποίηση– Αναμόρφωση πλατείας Π. Πατραϊκής» συνολικού προϋπολογισμού 109.823,08€ με Φ.Π.Α. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, με αίτησή του στις 23 Αυγούστου 2021 ο ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, λόγω των δυσκολιών από τα μέτρα  της εξάπλωσης του covid-19, καθώς και τη διακοπή εργασιών λόγω  καταγγελίας ιδιώτη με ιδιοκτησία παρακείμενης του υπό κατασκευή έργου, αλλά και ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 2 Αυγούστου 2019 για συνολικό ποσό 109.823,08€ με Φ.Π.Α. και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών δεκατεσσάρων (14) μηνών δηλ. μέχρι 2 Οκτωβρίου 2020. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και από ιδίους πόρους του Δήμου.