Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, υπέγραψε την πρόσκληση «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 1.000.000 €.

Η δράση αφορά σε σχέδια τα οποία θα καταρτίσουν και θα υποβάλλουν για χρηματοδότηση θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, κλαδικοί φορείς κ.α., τα οποία κατά προτεραιότητα θα αφορούν τους στρατηγικούς τομείς της RIS με σκοπό την κατάρτιση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 08 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» του ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κάθε σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει:   Διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε επιλεγμένες. Παροχή κατάρτισης με βάση τα ως άνω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης , ειδικότητες βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.   Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων από τα ως άνω προγράμματα, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς  διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ.