Κάλεσμα απευθύνει η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας προς κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να προβεί στην μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε άλλου τύπου, όπως Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα- διοικητική μονάδα. Οι άδειες που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ. Έως σήμερα τριάντα τέσσερις (34) είναι οι άδεις που έχουν δοθεί σε ταξί και συγκεκριμένα είκοσι πέντε (25) στο Καρπενήσι, μία στο Μεγάλο Χωριό, μία στον Προυσό, μία στο Φουρνά, μία στη Γρανίτσα, μία στα Κέδρα, μία στη Δυτ. Φραγκίστα, μία στη Βίνιανη, μία στο Νέο Αργύρι και μία στο Ραπτόπουλο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για την μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών &Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στο Καρπενήσι μέχρι την Παρασκευή 27/03/2020 ώρα 14:30: 1. Αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, ειδικά ορισμένο για το σκοπό αυτό. (Έντυπο αίτησης χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας). 2. Φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί, μετά την πρώτη  δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Έως 30 Απριλίου ο έλεγχος των αιτήσεων

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου εκ μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου. Η κατάσταση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας https://pste.gov.gr/και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr). Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίησή της. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης και η κατά τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί μέχρι 30 Απριλίου 2020.