Πινακίδες για παιδικές χαρές προμηθεύεται ο Δήμος Καρπενησίου

0
2108

Στην ολοκλήρωση τη διαμόρφωσης των παιδικών χαρών προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου και για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια πινακίδων των παιδικών χαρών του Δήμου, ύστερα από απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης και διάθεσης πίστωσης που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια.
Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο ΦΠΑ βαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο Καρπενησίου. Κανενός είδους προκαταβολή δεν πρόκειται να δοθεί. Η συνολική αξία της υπηρεσίας θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας , και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.
Η κατάθεση του κλειστού φακέλου με την οικονομική προσφορά αφού λάβει υπόψη τη μελέτη της στο πρωτόκολλο του Δήμου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και τις 06 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την αρ.πρωτ.: 1762/31-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών».