Στη συγκρότηση συνολικά τριάντα επτά (37) ειδικών εκλογικών συνεργείων προέβη ο Δήμος Αγράφων με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. Η συγκρότηση αυτή έγινε για το χρονικό διάστημα από 16 Μαΐου 2023 έως 22 Μαΐου 2023 και πρόκειται για ειδικά εκλογικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργάσιμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο –Κυριακή και τις νυχτερινές ώρες, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και για όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που εξασφάλισαν την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 συμπεριλαμβανομένης και της μετάδοσης των αποτελεσμάτων.

Τα ειδικά συνεργεία

Α. Ομάδα Συντονισμού Εκλογικής Διαδικασίας

Ορίστηκε ο Πεσλής Δημήτριος ως Γενικός Συντονιστής υπαλλήλων για τη μεταφορά τηλεγραφημάτων και για χρέη επαφής με την Π.Ε. Ευρυτανίας. Η Στασινού Χρυσάνθη και η Τσίπρα Άννα ως συντονίστριες Δ.Ε. για την προετοιμασία των εκλογικών ανακοινώσεων και την παραλαβή εκλογικού υλικού και τη γενική εποπτεία ομαλής διεξαγωγής. Επίσης ο Λάμπρου Απόστολος, ο Πεσλής Δημήτριος και η Στασινού Χρυσάνθη ήταν υπεύθυνοι για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων με το υποσύστημα ΙΡΙΔΑ του ΥΠΕΣ.

Β. Συνεργείο Προετοιμασίας, ελέγχου και καθαρισμού εκλογικού υλικού (κάλπες, παραβάν) και εκλογικών τμημάτων

Στο συνεργείο αυτό ορίστηκαν ως υπεύθυνοι έξι (6) υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι απασχολήθηκαν με την προετοιμασία των εκλογικών καταστημάτων σε συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Γ. Υπάλληλοι για τη λειτουργία των Δημοτικών Καταστημάτων

Ορίστηκαν υπάλληλοι για τις Δημοτικές Ενότητες Αγράφων, Βίνιανης, Ασπροποτάμου, Φραγκίστας και Απεραντίων, οι οποίοι εξέδιδαν κάθε πιστοποιητικό ή άλλο δικαιολογητικό που χρειάστηκαν οι εκλογείς προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, προσέφεραν κάθε βοήθεια και πληροφορία που τους ζητήθηκε από τους δημότες – εκλογείς, από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και από κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία.

Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (2).

Ορίστηκαν υπάλληλοι την Κυριακή 21 Μαΐου 2023, οι οποίοι τέθηκαν στη διάθεση των Δικαστικών Αντιπροσώπων ως υπεύθυνοι για τη μεταφορά των τηλεγραφημάτων του αντίστοιχου εκλογικού τμήματος στην έδρα του Δήμου Αγράφων στο Κερασοχώρι για τη μετάδοση από τους οριζόμενους χρήστες στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Οι ίδιοι υπάλληλοι ήταν υπεύθυνοι και για τη μεταφορά του Πρακτικού αριθμ. (2) στην έδρα του Δήμου Αγράφων. Επίσης ορίστηκαν πέντε (5) οδηγοί, ενώ έξι (6) ήταν οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε επιφυλακή. Η εκλογική αποζημίωση θα καταβληθεί σε όσους υπαλλήλους προσέφεραν πραγματική εργασία. Οι κ.κ. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων κλήθηκαν όπως συνδράμουν τους δικαστικούς αντιπροσώπους στην άσκηση των καθηκόντων τους καθώς επίσης και να παραμείνουν στα εκλογικά τμήματα μέχρι το πέρας της διαδικασίας προκειμένου να παραλάβουν τις αίθουσες ψηφοφορίας.