Τη δική του πρόταση κατέθεσε ο Δήμος Αγράφων στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για πρόταση στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο., με στόχο την πράσινη ανάπτυξη. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι μικροί Δήμοι της χώραςυποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξολοκλήρου κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.