Προγράμματα & έργα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου

1949

Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου στην οποία συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για σαράντα τέσσερα (44) θέματα. Συγκεκριμένα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης αφορούσαν την ένταξη του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΔήμουΚαρπενησίου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, την αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»και την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 500.500,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή της πίστωσης σε έργα και δράσεις στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2019. Αποφασίστηκε ακόμη, η ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», χρηματοδότηση του έργου«Συντήρηση-Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου», προϋπολογισμού 390.000,00 €, καθώς και  έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση οδικού δικτύου γέφυρα Μέγδοβα – Στένωμα». Εγκρίθηκε επίσης, η σύναψη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Βουτύρο (Β΄ΦΆΣΗ)»,καθώς και η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο της δράσης της πυροπροστασίας, ενώ αποφασίστηκε και η συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση των μετοχών της εταιρείας  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΕ. Μερικά από τα τεχνικά θέματα για τα οποία λήφθηκαν αποφάσεις αφορούσαν τα έργα «Παράκαμψη εμπορικού κέντρου & νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου, με ανάδοχο: ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ, «Εργασίες κατεδάφισης τμήματος ξενοδοχείου Αντιγόνη Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Αθ. Σουλεμέτσης& ΣΙΑ ΟΕ, «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Πέτρου Κ. Μπακατσιά και «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. Κορυσχάδων και Τ.Κ. Καταβόθρας». Τέλος, αποφασίστηκε η οριστική παραλαβή των έργων «Δημιουργία νέου παταριού στο νεκροταφείο Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Νικολάου Σταμούλη του Βασιλείου, «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Σελλών, Τ.Κ Μεγάλου Χωριού,Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας, Χελιδόνας, Μουζίλου, Ανιάδας και Συγκρέλλου», καθώς και του έργου «Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου».