Γνωστή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αγράφων σχετικά με τη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την επίβλεψη των υφιστάμενων αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης και άρδευσής του, καθώς και να προβαίνει στην σύνταξη μελετών για την συντήρησή τους.

Για το λόγο αυτό προβαίνει στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου, με σκοπό τη διάθεση προσωπικού ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ λόγω έλλειψης αντίστοιχης ειδικότητας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγράφων, για να επιβλέπει σε ετήσια βάση τα υφιστάμενα αντλιοστάσια του και τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης και να προβαίνει στην σύνταξη μελετών είτε αυτές αφορούν στην τακτική ή στην έκτακτη συντήρησή τους, είτε σε προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων.Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί για ένα (1) χρόνο.

Σε περίπτωση συνέχισης του προβλήματος στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων η παρούσα σύμβαση παρατείνεται με αίτημα του Δήμου Αγράφων μέχρι την στελέχωση με το κατάλληλο υπαλληλικό προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων. Η χρηματοδότηση των πράξεων πραγματοποιείται από ίδιους πόρους του κυρίου των έργων και συγκεκριμένα από τους κωδικούς του ετήσιου προϋπολογισμού του.

Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την μετακίνηση των υπαλλήλων του Δήμου Καρπενησίου θα καλυφθούν από τον Δήμο Αγράφων. Ο Δήμαρχος Αγράφων Καρδαμπίκης Αλέξανδρος ορίζεται ως τακτικό μέλος της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της παρούσης σύμβασης με αναπληρωματικό μέλος την κ. Κοτρώνα Αννέτα, δημοτική σύμβουλο Δήμου Αγράφων.