Ολοκληρώθηκε το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε για την “Παροχήυποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α στο Δήμο Καρπενησίου”, το οποίο έλαβε και έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου.

Αναλυτικότερα, αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η παροχή από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προς το Δήμο Καρπενησίου, της κάτωθι υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης της αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου με την απασχόληση ενός (1) χειριστή από το φορέα. Ειδικότερα, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών αφορά: τη συλλογή και επαναφόρτωση σύμμεικτων αποβλήτων εντός του ΣΜΑ Καρπενησίου, που δημιουργούνται κατά την μεταφόρτωση τους και μεταφορά, στονΧΥΤΑ Λαμίας και 2. τη συλλογή και μεταφόρτωση σύμμεικτων αποβλήτων στις κοινότητες του Δήμου Καρπενησίου όπως: (περιμετρικά πλατειών κοινοτήτων, όχθες ρεμάτων πλησίον οδικού δικτύου, πολυσύχναστα σημεία θέας), όπου δεν είναι εύκολη η χειρωνακτική συλλογή τους είτε λόγω όγκου είτε λόγω θέσης.

Πρόσληψη χειριστή και οι ευθύνες του Δήμου

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε θα απασχολεί έναν (1) χειριστή με οκτάωρη απασχόληση για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στο Δήμο. Η υπηρεσία αυτή δε θα πραγματοποιείται σε ημέρες Κυριακές και αργίες, ούτε σε νυχτερινές ώρες (22:00μ.μ έως 06:00π.μ.). Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έχει την ευθύνη και το κόστος αμοιβής και ασφάλισηςτου ανωτέρω προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη εργασία. Ο Δήμος με τη σειρά του θα παραχωρήσει προς χρήση τον απαιτούμενο εξοπλισμό- όχημα για την παροχή από το ανωτέρω απασχολούμενο προσωπικό του φορέα της παροχής της υπηρεσίας. Ο Δήμος θα αναλάβει το κόστος συντήρησης – επισκευής,τα καύσιμα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει τα συγκεκριμένο εξοπλισμό που θαχρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.

Η δαπάνη για την υλοποίηση της Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Καρπενησίου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ορίζεται σε: Είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (24.200€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,που αφορά τον προϋπολογισμό κόστους των ανωτέρω περιγραφομένων υπηρεσιών, και θα καταβληθεί από τον Δήμο Καρπενησίου στο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Ως χώρος εκτέλεσης ορίζονται οι Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες του Δήμου Καρπενησίου. Η σύμβαση είναι δυνατό, να ανανεωθεί για χρονική διάρκεια που θασυμφωνηθεί από τους δυο συμβαλλόμενους, μετά από σχετικό αίτημα του ΔήμουΚαρπενησίου και νέα απόφαση των συμβαλλομένων.