Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού  και μίσθωση μηχανημάτων ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου, που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν πιστώσεις για την “Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου” (Πολιτική Προστασία) και για την “Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2017-2018”.

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου έχει δοθεί σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης των παρακάτω δαπανών σε βάρος των παρακάτω κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής:

  1. 050,00 ευρώ – Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) (υπάρχουσα πίστωση 17.050,00 € για το έτος 2017 & υποχρέωση δέσμευσης 17.050,00 € στον προϋπολογισμό του 2018)

150,00 ευρώ – Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για «Προμήθεια       αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου».

  1. 000,00 – Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2017-2018 (υπάρχουσα πίστωση 5.000,00 € για το έτος 2017 & υποχρέωση δέσμευσης 35.176,00€ στον προϋπολογισμό του 2018)
  2. 150,00 ευρώ – Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2017-2018». Οι παραπάνω αποφάσεις θα κοινοποιηθούν στην Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.