Προκήρυξε διαγωνισμό για τα ελαστικά των οχημάτων του ο Δήμος Αγράφων

1734

Συνολικός προϋπολογισμός 41.428 ευρώ
Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 41.428,00€. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Έως 24/4/2019 η κατάθεση προσφορών
Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ξεκινάει από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η 24/4/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (Κερασοχώρι),
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.

Ποιες προσφορές θα απορριφθούν
Δεν θα γίνονται δεκτές οι προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δημοτικό Κατάστημα και θα επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση των έντυπων της υπηρεσίας (Οικονομική Προσφορά) στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.agrafa.gr στην διαδρομή Ενημέρωση ►Προκηρύξεις ή από το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Aγράφων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.