Προκήρυξη διαγωνισμού για τα έργα στο οδικό δίκτυο Καρπενησίου – Αγ. Νικολάου

3184

Συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

Ανοικτή διαδικασία προκηρύσσει ο Δήμαρχος Καρπενησίου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ» με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ. Η συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 160.595,80 ευρώ η αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 694,52 ευρώ και ο Φ.Π.Α. στο ποσό των 38.709,68 ευρώ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.200,00 € και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνώνκαι 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται προς τον Δήμο Καρπενησίου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 066. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί και η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον οικονομικό φορέα.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, , καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Μέχρι 16/7/2019 οι προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Τρίτη 16/07/2019. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 22/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50084, FAX επικοινωνίας 22370-89076, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Τσελεπής.