Προκηρύσσουν διαγωνισμό στα Άγραφα για την βελτίωση του επαρχιακού τους δρόμου

0
810

Συνολικός προϋπολογισµός 1 εκατ. ευρώ

Ανοιχτό διαγωνισμό προκηρύσσει η  Οικονοµική Επιτροπή  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΑΓΡΑΦΩΝ» µε προϋπολογισµό 1.000.000,00€ (µε ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ µε προϋπολογισµό 805.908,73 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ& απρόβλεπτα)

Περιγραφή έργου

To έργο θα εκτελεστεί επί της επαρχιακής οδού «Σταυρός-Κερασοχώρι προς Πετρίλο, µέσω Κρέντης, Γέφυρα Βαρβαριάδας και Αγράφων» επί της οδού Βαρβαριάδας-Αγράφων  αµέσως µετά την γέφυρα της Βαρβαριάδας του ∆ήµου Αγράφων του Νοµού Ευρυτανίας με εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ 806.451,61 € και προθεσμία εκτέλεσης του έργου 24 μηνών. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν θα είναι επιτρεπτές.

Ποιοι έχουν την δυνατότητα συμμετοχής

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονοµικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ. Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενώσεις. Για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας , οι προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ή Κοινοπραξία(Ένωση) οικονοµικών φορέων που ανήκουν στην 1η τάξη (Αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.129,00€ και ισχύ τουλάχιστον  εννέα µηνών (9) και τριάντα (30) ηµερών, από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η  εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 05/3/2019 ηµέρα Τρίτη  και ώρα η 10:00 π.µ.

Φάκελος προσφορών

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά  µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή (∆ΤΕ ΠΕ Ευρυτανίας- Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, ΤΚ 36100) σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.

Να γίνει γνωστό ότι προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί» www.promitheus.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  www.pste.gov.