Έως 27 Φεβρουαρίου οι προσφορές

Στην προμήθεια καυσόξυλων προτίθεται να προβεί ο Δήμος Καρπενησίου με σκοπό την διάθεση τους σε εβδομήντα πέντε(75) άπορες ή οικονομικά ασθενείς οικογένειες, δημοτών του Δήμου Καρπενησίου, για το έτος 2020. Πρόκειται για καυσόξυλα ελάτης μήκους περίπου 33cm (συσκευασμένα ανά χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού σε παλέτες ή σακούλες). Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εγκριθεί και δεσμευτεί διάθεσηπίστωσης ποσού 12.000,00€.

Φάκελος προσφορών – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία τους, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις 27 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

την αρ.πρωτ.:2674 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια καυσόξυλων για άπορες ή οικονομικά ασθενείς οικογένειες για το έτος 2020»

Μαζί με την προσφορά, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τους θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου υπό την εταιρική σφραγίδα 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας4. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης.

Η Οικονομική προσφορά

Η προσφορά την οποία θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αφορά το σύνολο της ενδεικτικής ποσότητας των καυσόξυλων. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: α) η μονάδα μέτρησης(συσκευασίας),β) η τιμή μονάδος με ΦΠΑ, και γ) ο χρόνος παράδοσης από την ημέρα ανάθεσης της παραγγελίας. Επιπλέον ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τα καυσόξυλα στον τόπο εκάστου δικαιούχου, που θα του υποδείξει η Υπηρεσία. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών. Η συνολική αξία των προϊόντων θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική παραλαβή, και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά.